GDPR-policy gentemot kund

Samordningsansvarig vid BYGGSÄKERHET har personuppgiftsansvaret, och nås via e-post personuppgiftsansvarig@byggsakerhet.se, eller telefon 031-788 44 22.

BYGGSÄKERHET registrerar kursdeltagarnas personuppgifter som en del i åtagandet gentemot kund och följer avtalsprincipen, samt att registreringar om affärsuppgörelser följer principen om lagkrav. Hantering av affärskontakter med personuppgifter följer den så kallade intresseavvägningen.

Att identifiera deltagare med giltiga ID-kort är i sammanhanget en del av vår kvalitetssäkring. BYGGSÄKERHET behöver vissa personuppgifter för att kunna säkerställa att rätt person genomför beställd utbildning. Den rättsliga grunden gentemot kund är en följd av det avtal som innebär att BYGGSÄKERHET administrerar kunskap om kursdeltagande och erhållna kompetenser. Samtliga relaterade leverantörer och partners som har direkt anledning att hantera personuppgifterna i ytterligare led har förbundit sig att agera utefter BYGGSÄKERHETS avtalsprinciper som rättslig grund genom personuppgiftsbiträdesavtal. Om någon kursdeltagare har anledning att skydda sina personuppgifter så hanteras detta i särskild ordning, men ska dessförinnan begäras skriftligen. BYGGSÄKERHET hanterar kunders personuppgifter, och har på inget sätt ansvar för hur kund förhåller sig till sina medarbetare vad gäller dess personuppgiftshantering och därtill hörande rättsliga grunder.

Det går att beställa ett nytt utbildningsbevis i händelse av att behörighetsbevis blir borttappat. Med hänsyn till kundens behov av att veta när en behörighet har gått ut så kan informationen om behörighet även sparas en begränsad tid efter att behörigheten har gått ut. Sådan service gäller inte den som behörigen begärt att inte bli registrerad vid BYGGSÄKERHET.

Information om utbildad person sparas endast i deltagarregistret och används inte för marknadsföring eller som information till exempelvis leverantörer eller annan extern part.

Information om kunder och kundkontakter gallras vid behov eller årligen.

Information är endast tillgänglig för företagets administrativa personal och kommer inte lagras eller på annat sätt exponeras i annat land.

Den som begär att få tal del av information om sig själv, eller att få informationen ändrad eller raderad, kan eventuellt själv behöva uppsöka BYGGSÄKERHET och kunna visa upp gällande ID‑handling. Sådan begäran ska i rimlig omfattning tillgodoses. BYGGSÄKERHET lämnar inte ut information om kursdeltagare och behörigheter till utomstående i de fall där då det inte är uppenbart att det är personen själv eller dennes arbetsgivare som är frågeställare.

Den som har att anmärka på BYGGSÄKERHET hantering av personuppgifter ska vända sig till
Webb: www.datainspektionen.se
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52

Behöver er organisation hjälp med att arrangera ett enkelt system för hantering av personuppgifter enligt GDPR? Vi ger både kurser och konsultation. Skicka en förfrågan. info@byggsakerhet.se